Nowości

EFABIS Workshop - Hannover 28-29.04.2006

28 i 29.04.2006 w Hannowerze (Niemcy) odbędzie się oficjalne zakończenie projektu EFABIS . Workshop ma na celu zaprezentować możliwości sieci FABISnet, jako przyszłego systemu do gromadzenia danych o zasobach genetycznych pochodzących z całego świata . Spotkanie przeprowadzone zostanie z udziałem około 40 koordynatorów odpowiedzialnych za zasoby genetyczne w poszczególnych krajach. Podczas spotkania koordynatorzy będą mogli dokładnie zapoznać sie z całym systemem i dowiedzieć się, w jaki sposób dane mają byc przez nich wprowadzane do systemu.


Krajowa Baza Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

Krajowa Baza Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich została utworzona w ramach międzynarodowego projektu EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System), którego celem było stworzenie jednolitego systemu informatycznego o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich łączącego trzy poziomy: kraj, Europa, świat.

Najwyższym poziomem systemu jest Światowa Baza Danych DAD-IS prowadzona przez FAO (www.fao.org/dad-is/) zawierająca podstawowe informacje o zasobach genetycznych zwierząt utrzymywanych na całym świecie; na poziomie europejskim informacje o rasach utrzymywanych w Europie zostały poszerzone o dane istotne dla tego rejonu (EFABIS http://efabis.tzv.fal.de); natomiast baza krajowa zawiera wszystkie informacje dotyczące ras utrzymywanych w kraju. Baza krajowa obejmuje dane znajdujące się na poziomie światowym i europejskim, które zostały rozszerzone o dane istotne z punktu widzenia hodowli krajowej. Podstawowym założeniem nowego systemu informatycznego jest automatyczne przekazywanie danych z bazy krajowej do bazy europejskiej, a następnie do bazy światowej DAD-IS.

Celem prowadzenia baz danych o zasobach genetycznych zwierząt jest:

  1. zgromadzenie podstawowych informacji dotyczących charakterystyki poszczególnych populacji;
  2. zgromadzenie i uporządkowanie informacji o najbardziej cennych populacjach;
  3. stworzenie systemu monitorowania stanu liczebności poszczególnych populacji pozwalającego na ocenę stopnia ich zagrożenia;
  4. upowszechnianie informacji nt. zróżnicowania, charakterystyki, roli i wykorzystania wszystkich zasobów zwierząt gospodarskich, a szczególnie ras rodzimych.

Krajowa Baza Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt jest obecnie w fazie wdrażania i rozwoju. Zawarte w niej informacje i dane nie były w ostatnim okresie uaktualniane, zostały one przeniesione z poprzednio istniejących baz: światowej DAD-IS, europejskiej EAAP - AGDB oraz starej bazy krajowej. W dalszym etapie prac dane te będą weryfikowane i aktualizowane.

Informacje zawarte w Krajowej Bazie Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich dostępne są bez konieczności logowania się do bazy.2006-09-26